Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kutatócsoportok | Budapesti Metropolitan Egyetem

Kutatócsoportok

Metropolitan Pénzügyi Kultúra Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője: Prof. dr. Németh Erzsébet

Hazánk é s az itt élők jólétének és pénzügyi biztonságának, versenyképességének előmozdításához és megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy mérsékeljük azokat a nemzetgazdasági kockázatokat, amelyek az állampolgárok nem kellően megalapozott, illetve esetlegesen félrevezetésen alapuló pénzügyi döntéseiből erednek. Az egyre komplexebb pénzügyi termékek és szolgáltatások megértéséhez, a kockázatok számszerűsítéséhez, de általában a saját igények megfogalmazásához is átfogó pénzügyi ismeretekre lenne szükség. Mivel a pénzügyi kultúra fejlesztése minden gazdasági szereplő együttes érdeke, számos szervezet indított programokat. Ezek eredményességét, a pénzügyi kultúra fejlesztésének helyzetét mérik a Metropolitan Egyetem kutatói és tudományos és szakmai partnerei immár 10 éve. 

A kutatások fókuszában olyan alapvető kérdések állnak, mint: 

  • a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrája; hazai pénzügyi kultúra fejlesztését célzó kezdeményezések értékelése; 
  • a pénzügyi sikeresség és sérülékenység személyiség-, viselkedés- és attitűdbéli okai; 
  • a társadalmi, gazdasági környezet változásainak hatása a pénzügyi kultúrára; illetve legújabban 
  • a pedagógusok pénzügyi kultúráját felmérő kutatás.Egészség, Jóllét, Turizmus és Szabadidő Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője:

A kutatóközpont fő tevékenységei a kutatás, tréningek és a tanácsadás. E tevékenységek fókuszában a szabadidős és a turisztikai tevékenységek egészségre és jóllétre való hatásának vizsgálata áll. A kapcsolódó területek közé tartoznak az alábbiak: gyógyturizmus, wellness turizmus, spa menedzsment, desztináció fejlesztés, élhető városi környezet és életminőség. Az elemzések során vizsgáljuk a fenntartható fejlődés, a szolgáltatási minőség, a munkavállalói jóllét, a vendégélmény tervezés, a marketing és a branding kapcsolódó kérdéseit. Metropolitan Média Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője: dr. habil. Schleicher Nóra

A Kommunikációtudományi Intézet keretei között működő Metropolitan Média Kutatócsoport célja az ó- és új-média társadalmi funkcióiban, szerepében, használatában bekövetkező változások megismerése, szöveges, multimédiás és mozgóképes médiatartalmak elemzése, a hazai és nemzetközi kutatási eredmények nyomon követése, önálló kutatások folytatása, és a friss eredmények beépítése a curriculumba. A Média Kutatócsoport együttműködik a Média Tehetséggondozó Műhellyel a célok megvalósításában.Oktatásmódszertan Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője: Dr. habil. Vass Vilmos PhD

A kutatócsoport célkitűzése olyan kutatások elindítása, koncipiálása és megvalósítása, amely támogatja a METU módszertan kultúrájának erősítését, különös tekintettel a MyBrand program implementációjára, valamint a METU nemzetközi projektjeinek disszeminációjára. A kutatócsoport koherens egységként kezeli a kutatás-fejlesztés-innováció területeit.


Metropolitan Tudásmenedzsment Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet


Az új kor tudástársadalmában, már nem az anyagjellegű tényezők (ill. tevékenységek) termelik a hozzáadott érték nagyobb hányadát. Emiatt is igen meghatározó kutatási annak vizsgálata, hogy a hazai gazdaság miképp tud e téren olyan teljesítményt produkálni, hogy jó esélyeink legyenek a fejlett gazdaságokhoz való közeledésre, konvergenciára. Eddigi kutatásaink eredményei szerint a hazai konvergencia hiányosságainak feloldása jelentékeny részben a hatékonyság fokozásával érhető el, amelynek legfontosabb eszköze az strukturális megújulás és az arra irányuló innováció. Mindebben aktuálisan szűk keresztmetszetet jelenleg a foglalkoztatottak személyes tudása és az intézményi tőke fejlettsége jelent. Tehát a jövőben a társadalom innovatív képességeinek növelését kell megcélozni, - elsősorban az emberi erőforrások fejlesztésével. Ez több területen is befektetést is igényel - többek közt és meghatározóképp - az oktatásba. Vagyis a növekedés felgyorsítása csak a személyes tudás növelésével lehetséges, ehhez viszont ki kell törni a tartós társadalmi csapdákból.

Kutatások fókuszának alapvető kérdései: 

  • a gyorsuló világ tudásmenedzsmentjének legújabb tendenciáinak aktuális irányainak feltárása (hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, összehasonító elemzések végzése);
  • 21. század korszerű munkaerővel szembeni követelményeképp megjelenő nem kognitív kompetenciák kifejlesztését szolgáló készség-struktúráinak módszertani lehetőségei és manifesztálható megoldásai;
  • a hazai gazdaság upgrading (feljebb lépése) által támasztott követelmények a tudásmenedzsment tükrében; 
  • mesterséges intelligencia és digitalizáció és konkrét tudástranszfer technológiáknak a gazdasági szereplőkre gyakorolt hatása, sikeres alkalmazásaihoz nélkülözhetetlen, korszerű kompetenciákkal bíró munkaerő szakmastruktúrája és szerepe a fenntartható fejlődés összefüggésrendszereiben;


Adattudományi Kutatócsoport
Kutatócsoport vezetője: